Zbigniew Dylewski

Poświęciłem te wykłady pieniądzowi, a także szerzej, sprawom gospodarczym opartym o pieniądz. Pieniądz jest tym elementem ładu gospodarczego, który umożliwia społeczne wytwarzanie dóbr i obrót dobrami. To oznacza, że bez pieniądza nie byłoby możliwe ani wytwarzanie dóbr, ani obrót nimi. Pieniądze są mechanizmem służącym wytwarzaniu dóbr i obrotowi nimi. Wynaleźliśmy je, jak twierdzą archeolodzy, w VIII wieku p.n.e. Dzięki temu wynalazkowi eksplodowała kultura grecka, która dała początek naszej zachodniej cywilizacji. Aż do pamiętnego szoku Nixona w 1971 roku pieniądz miał formę materialną. Współcześnie niemal całość zasobów pieniądza ma formę zapisów elektronicznych i nie posiada żadnej wartości materialnej.